EFT

Emotionellt fokuserad terapi

EFT är en anknytningsbaserad, empirisk prövad korttidsmodell som även integrerar teorier och interventioner från det humanistiska och systemiska fältet. Dr Sue Johnson är den som primärt utvecklat modellen sedan 1980-talet utifrån en relativt ny vetenskap om kärlek och anknytning. Teorin utgår från att kärleksrelationer är emotionella band som bygger på det medfödda behovet av trygg emotionell samhörighet.

Problem i parrelationer handlar om förlusten av en känslomässigt trygg anknytning. Det vill säga frånvaron av emotionell närvaro, när vi inte når vår älskade känslomässigt eller vår älskade inte är lyhörd. Vi hamnar då lätt i känslan av ensamhet och hjälplöshet och kan överväldigas av ilska, sorg, smärta och framförallt obehag. Att vi känner obehag och även rädsla är inte så förvånande utifrån vårt nedärvda behov av anknytning för vår överlevnad och när vi förlorar samhörigheten med vår älskade äventyrar det vår känsla av trygghet. Denna förlust ger upphov till ett negativt samspel som i sin tur upprätthåller förlusten. När tryggheten hotas i relationen och vi inte upplever att vi får något positivt gensvar från vår partner används olika otrygga anknytningsstrategier, medvetet eller omedvetet, som ett skydd och för att hålla kvar relationen. Gemensamt för de olika strategierna är att de i grunden drivs av hotet om separation

Parterapi utifrån emotionellt fokuserad terapi tillhör en av de parterapiformer som har starkast stöd från forskning. Exempelvis visar studier att 86% av de par som gått i parterapi med EFT förbättrar sin relation avsevärt och att ca 70% av de par som är i kris kan bearbeta sig igenom krisen. En sammanställning kring den forskning som finns om EFT hittar du här (engelska): EFT och forskning

Tre nycklar till en varaktig kärleksrelation

  • Tillgänglighet

    Att vara tillgängliga för varandra innebär att paret är tillgängliga och öppna för varandra även när de känner tvivel och är osäkra. De kan ta sig ur känslan av att vara känslomässigt avskurna från varandra och göra sina känslor begripliga.

  • Lyhördhet

    Att paret är lyhörda för varandra innebär att de lyssnar och hör varandra och visar att de uppfattar varandras känslor, särskilt anknytningsbehov och rädsla för att förlora anknytningen. De finns där för varandra för att ge tröst och omhändertagande när det behövs.

  • Engagemang

    Känslomässigt engagemang innebär den mycket speciella uppmärksamhet som bara kärlekspar ger varandra som till exempel att de tittar längre på varandra och tar mer i varandra. De är trygga med att de kommer vara nära varandra också i framtiden.